Dy Ardal Di Môn Aelwydydd

Taith Gwyl Ban GeltaiddTaith Gŵyl Ban Geltaidd
Eleni am y drydedd flwyddyn yn olynol trefnwyd taith i’r Ŵyl Ban Geltaidd yn Carlow, Yr Iwerddon.
Bws mini a char oedd yn darparu’r cludiant eleni gydag Eryl a Nia yn gwirfoddoli i yrru’r cerbydau.
Wrth yrru ar y llong sylweddolodd nifer o'r bobl ifanc eu bod wir ar eu ffordd i'r wyl, gyda ambell un yn cyffroi dipyn bach yn ormod!


Gyda’r daith o Gaergybi i Ddulyn yn cymryd bron i dair awr doedd dim amdani ond i gael brecwast llawn a choffi cryf yng nghaffi’r llong. Cafwyd hefyd gyfle i gael ymarfer answyddogol ar y llong.


Wedi tair awr a thaith esmwyth dros ben roedd hi’n amser i ni adael y llong ac i ganol dinas Dulyn. Gyda Catrin ar y map ac Iestyn yn darllen IDWAL y GPS roedd y daith drwy Ddulyn yn eithaf di ffwdan.
Yn dilyn bron i ddwy awr o deithio ac ambell i dro anghywir (Eryl oedd ar fai pob tro) fe gyrhaeddwyd y gwesty moethus 4 seren. Cyrchfan golff oedd y gwesty ger pentref o’r enw Killerig yn sir Carlow.


Nos Wener roeddem yn cymryd rhan yn y Noson Lawen oedd yn cael ei chynnal gan y Cymry. Roedd amrywiaeth helaeth o berfformwyr, o unigolion i gorau a thriawdau yn perfformio cymysgedd o ganeuon clasurol Cymreig ac ambell i gan oedd wedi ei ail threfnu yn fodern.


Dydd Sadwrn oedd diwrnod y cystadlu gyda’r Aelwyd yn cymryd rhan mewn dwy gystadleuaeth, y Côr Gwledig a’r Côr Digyfeiliant. Cipiwyd y wobr gyntaf am y Côr Digyfeiliant a’r ail am y Côr Gwledig. Llongyfarchiadau mawr i bawb!