Urdd
edition
gemau

Llwyfan i Athletwyr Ifanc Serennu

Penwythnos nesaf, 13 – 15 Gorffennaf, bydd yr ŵyl aml-chwaraeon newydd i bobl ifanc, Gemau Cymru, yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd. Bydd dros 1,300 o athletwyr gorau Cymru yn tyrru i Gaerdydd am benwythnos o gystadlu mewn chwech o'r lleoliadau o'r safon uchaf yng Nghaerdydd. O ganlyniad i'r gemau llynedd, mae dau o'r cystadleuwyr bellach yn cynrychioli eu gwlad – Steffan Jones yn chwarae 7-bob-ochr i Gymru a Honor Broadstock yn sgwad athletau Cymru. Tybed pa sêr fydd yn cael eu darganfod eleni?

Mae croeso i'r cyhoedd ddod i wylio'r cystadlu – am gopi o'r amserlen cliciwch yma
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gemau Cymru is regarded as Wales' flagship sports legacy for the London 2012 Games. The multi sport event for young people will be held in Cardiff this weekend, 13 – 15 July.

The event is open to the public – for a copy of the weekend timetable
click here

grant
Nawdd o £250,000 i'r Adran Chwaraeon

Mae Chwaraeon Cymru wedi ymrwymo i fuddsoddi £250,000 yn Adran Chwaraeon yr Urdd er mwyn sicrhau fod chwaraeon yn rhan o fywyd miloedd o blant a phobl ifanc am byth. Bydd yr arian hwn yn gam mawr tuag at wireddu nod yr Urdd yn y papur gyhoeddwyd adeg dathlu'r 90, 'Ymlaen i'r 100', i roi cyfle i bob plentyn a person ifanc yng Nghymru gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r adran eisoes wedi penodi pedwar swyddog newydd fydd yn gweithio yn ardaloedd Caerdydd a'r Fro, Rhondda Cynnon Taf, Dinbych / Wrecsam a Gwynedd / Conwy a bydd dau swyddog arall yn cael eu penodi yng Nghaerfyrddin / Abertawe a Chastell Nedd Post Talbot ddiwedd yr haf.

Am fwy o fanylion am y nawdd cliciwch yma
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sport Wales has agreed a landmark £250,000 investment into the Urdd Sport Department to ensure thousands more children and young people get hooked on sport for life.

For more information, please click here

 

rugby

Sneb yn Becso Dam

Bydd cynhyrchiad newydd Theatr Ieuenctid yr Urdd, Sneb yn Becso Dam, yn cychwyn ar daith 11 Gorffennaf yn Theatr y Lyric, Caerfyrddin. Mae'r cynhyrchiad, wedi ei seilio ar albwm Edwards H. Dafis yn dilyn hanes Lisa Pant Ddu, merch o'r wlad sy'n dyheu am fywyd cyffrous a chyflym y ddinas. Ond pan fo Lisa yn gadael ei chynefin, mae'n gweld ochr dywyll y ddinas ac mae pethau'n mynd o chwith iddi.

Bydd y cynhyrchiad yn Sherman Cymru Caerdydd, 13 Gorffennaf a Phafiliwn y Rhyl, 16 Gorffennaf. Gellir archebu tocynnau o wefan yr Urdd, yma, neu drwy gysylltu yn uniongyrchol â'r theatrau.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
The Urdd Youth Theatre will be on tour this month with their new production, Sneb yn Becso Dam. The production is based on the album of the same name by iconic 1970s band Edward H Dafis.

For more details about the tour, or to reserve tickets, please
click here

centres

Gwersylloedd

Dros yr Haf, bydd cyrsiau o bob math yn cael eu cynnal yng Ngwersylloedd yr Urdd. Yng Nghaerdydd, bydd cynnig arbennig o wely a brecwast am £30 y pen, neu ystafell teulu am £69. Yn Llangrannog bydd cwrs pêl-droed i aelodau
bl 4 – 7 gydag Elyrch Abertawe ac yng Nglan-llyn, bydd y cyrsiau poblogaidd Anturdd a Gwylltgrefft yn cael eu cynnig.

Am restr lawn o'r cyrsiau neu am fwy o fanylion, cysylltwch gyda'r gwersylloedd neu cliciwch yma

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
As usual, the three Urdd Residential centres in Cardiff, Llangrannog and Glan-llyn have plenty of courses on offer during the summer holidays.

For more information, please click here
 
 

taith

Haf llawn o hwyl

Taith i'r Eidal, taith i Gatalonia a chwrs drama. Dyna rai o'r pethau fydd yn cael eu cynnig gan Swyddogion Datblygu ledled Cymru dros yr haf. A bydd yr Adran Chwaraeon yn brysur fel arfer yn cynnig cyrsiau undydd megis hwylio, beicio mynydd, athletau, pêl-rwyd a dawnsio.

Am fwy o fanylion cysylltwch gyda'ch Swyddogion lleol – manylion yma
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A visit to Italy and Catalonia and local one day courses such as sailing, athletics, netball and dancing – these are a taste of what's on offer to Urdd members across Wales over the summer.

For more details contact your local Urdd officer – details here

tour
Yr Urdd ar daith

Bydd yr Urdd yn ymweld gyda'r Sioe Frenhinol a'r Eisteddfod Genedlaethol dros yr haf. Yn y sioe, byddwn yn yr ardal chwaraeon gyda'r trampolîn ac yn y Genedlaethol bydd gennym stondin ddwbl gyda digon o weithgareddau i blant a phobl ifanc. Dewch draw i'n gweld!
- - - - - - - - - - - - - - - - -

Come and visit the Urdd stand at the Royal Welsh and the National Eisteddfod in the Vale of Glamorgan – we'll see you there!

 

footer
more information membership