Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:97:\"array_map() [<a href=\'function.array-map\'>function.array-map</a>]: Argument #2 should be an array\";s:5:\"%file\";s:63:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/modules/system/system.module\";s:5:\"%line\";i:1015;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/newyddion2/36', '', '54.198.86.28', 1529941179) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:107:\"array_keys() [<a href=\'function.array-keys\'>function.array-keys</a>]: The first argument should be an array\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/newyddion2/36', '', '54.198.86.28', 1529941179) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:39:\"Invalid argument supplied for foreach()\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/newyddion2/36', '', '54.198.86.28', 1529941179) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128
Newyddion | Urdd Gobaith Cymru

Newyddion

17/10/12
Glan-llyn
Swogs Glan-llyn
11/06/12
Castell Newydd Emlyn
Hanes Digidol Henllan
11/04/12
Glan-llyn
Sialens Antur 2012
10/01/12

Ar fore dydd Sul y 4ydd o Ragfyr 2011, fe ddaeth 6 o aelodau hŷn yr Urdd i Wersyll yr Urdd Llangrannog i gystadlu mewn cystadleuaeth 10 Ceredigion. Y Bwriad oedd dod o hyd i’r fachgen a merch fwyaf ‘ffit’ yng Ceredigion!

Roedd yn ddiwrnod llawn o gystadlu mewn amryw o gystadlaethau corfforol a meddyliol, megis dringo, datrys problemau, dips, taflu pêl i hoop, driblo peli a llu o weithgareddau eraill.

04/12/11
Gwersyll yr Urdd Llangrannog
10 Ceredigion 2011
21/10/11
Gwersyll yr Urdd Llangrannog

Rydym yn chwilio am bobl ifanc 16+ i gynorthwyo yn ystod penwythnos cynradd Gwersyll Llangrannog, Hydref 21-23 2011.

Rhaid i bob swyddog fod yn rhugl yn y Gymraeg neu’n ddysgwr da. Gall eich cyfnod fel swyddog gyfrannu at eich Bagloriaeth Gymraeg ac oriau Gwirfoddolwyr y Mileniwm. Bydd yna gyfle i chi wneud cymhwyster gwaith ieuenctid tra yn y gwersyll.

Byddwch yn meithrin sgiliau yn y meysydd canlynol:
Arwain, Bugeilio, Cynorthwyo, Cyfathrebu, Hyfforddi

£25 yn cynnwys bwyd, llety a gweithgareddau

01/10/11
Fforwm Ceredigion, Mon a Myrddin

Yng nghyd â thrafod datblygiadau a darpariaeth yr Urdd, materion cyfoes a bywyd o ddydd i ddydd fel pobl ifanc yng Ngheredigion roed aelodau'r fforwm wedi cymryd rhan mewn prosiect ‘Trafodiaith’. Prosiect ar y cyd a fforymau ieuenctid yr Urdd Môn a Myrddin wedi’i selio ar yr iaith Gymraeg oedd Trafodieth. Yn fras nod y prosiect oedd rhannu profiadau a thrafod y manteision a’r rhwystrau o fod yn Gymry Cymraeg.

Fforwm Ieuenctid 2011/12
22/08/11
Gwersyll yr Urdd Llangrannog

Cwrs Rygbi TAG
gwobr “Arweinyddiaeth Cymunedol”
Dan hyfforddiant Y Scarlets

Cwrs preswyl yn Ngwersyll yr Urdd Llangrannog, Awst 22-23 2011

Os oes gen ti ddiddordeb mewn Rygbi ac yn awyddus i ddysgu sgiliau sylfaenol ar fod yn hyfforddwr dyma’r cwrs i ti.

Ar ddiwedd y cwrs bydd unigolion yn medru cyflwyno sesiynau hyfforddi diogel a hwyl; cyflwyno sgiliau rygbi sylfaenol e.e. rhedeg, trin a phasio’r bêl; yn deall rheolau’r gêm TAG.

26/03/11
Eisteddfodau Rhanbarth Ceredigion, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Yn ystod Eisteddfodau Cynradd ac Uwchradd Ceredigion mi fydd criw o bobl ifanc yn gweithio tu ôl a'r tu blaen i’r camerâu er mwyn creu rhaglen fydd yn cael ei darlledu yn fyw ar y we.  Mae'n gyfle gwych i bobl ifanc a diddordeb yn y maes cyfryngau i dderbyn hyfforddiant a datblygu sgiliau ymarferol a thechnolegol yn y maes darlledu byw.  Prosiect ar y cyd a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant, yr Urdd a chynllun Ehangu Mynediad yw hwn.

28/01/11
Gwersyll yr Urdd Glan Llyn

Penwythnos i aelodau Aelwydydd Ceredigion yng Ngwersyll yr Urdd Glan-Llyn.  Cyfle i gymdeithasu a mwynhau tra'n profi rhaio o weithgareddau cyffroes ac heriol awyr agored y gwersyll.

12/12/10
Gwersyll yr Urdd Llangrannog

Daeth 10 o aelodau’r Urdd i wersyll yr Urdd, Llangrannog i gystadlu mewn cystadleuaeth newydd sef 10 Ceredigion. Y bwriad oedd dod a hyd i fachgen a merch mwyaf ffit Ceredigion!
Roedd yn ddiwrnod llawn o gystadlu mewn amryw o gystadlaethau corfforol a meddyliol - trawsgwlad, sprint, dips, taflu pêl i gylch a llu o weithgareddau eraill.

22/10/10
Gwersyll yr Urdd Llangrannog

Yn ystod penwythnos cynradd plant Ceredigion yn Llangrannog bu 16 o bobl ifanc yn cynorthwyo athrawon/gwarchodwyr a staff y gwersyll i ofalu a diddanu 80 o blant. Cymerodd y swogs ofal da o’r plant gan fwynhau rhai o’r gweithgareddau amrywiol fel - Trampolino, Ceffylau, Rhaffau, Sgio, Gwibgartio, a Go Carts eu hun.  Mae’n rhaid cyfaddef mae yn y disgo disgleiriwyd y swogs gan ddenu pawb allan i ddawnsio ac i gael hwyl.

Swogs Llangrannog
20/10/10
Gwersyll yr Urdd Glan Llyn

Bu 32 o aelodau Bl 8 a 9, Ysgolion Uwchradd Ceredigion, sef Llambed a Dyffryn Teifi, am dridiau i Wersyll yr Urdd Glan-llyn 20 – 22 Hydref 2010. Hefyd roedd 12 Swog direidus o fl 12 o Lambed yn cadw golwg ar y disgyblion ac yn mwynhau!!!

Cawsant gyfle i brofi nifer o weithgareddau cyffrous megis dringo wal, adeiladu rafft, canŵio a cherdded afon, a’r cyfle i ddefnyddio'u Cymraeg yn gymdeithasol!

Glan Llyn Hydref 20-22
12/10/10

Fel rhan o Ymgyrch Tick Tock, bydd un disgybl ar ddeg o ysgolion uwchradd Ceredigion yn teithio i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 2 Rhagfyr i gyfarfod Jane Davidson, Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaladwyedd a Thai.

Mae disgyblion o Ysgolion Dyffryn Teifi, Penglais, Llambed a Phenweddig wedi eu gwahodd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn arbennig i drafod newid hinsawdd.

Criw Ceredigion yn trafod newid hinsawdd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru
12/10/10

Llongyfarchiadau i Sioned Llywelyn, Heledd Griffiths, Elain Fflur a Siwan Jones o ysgol Gyfun Penweddig ar gyflawni oriau gwirfoddol ar gynllun Gwirfoddolwyr y Mileniwm ac ennill  eu tystysgrifau.  

31/05/10

Diolch i Gwydion ac Arwel, swyddogion awyr agored Llwybrau i’r brig am ddod lawr i Aberaeron ac Aberystwyth er mwyn cynnal sesiynau cyflwyniad i sgiliau ceufadu gydag aelodau Aelwyd Llanfihangel ar Arth a disgyblion ysgol gyfun Penweddig. Roedd y sesiynau yn cyd-fynd a Chylchfordaith Cymru Staff Gwersyll yr Urdd Glan Llyn. Roedd yn gyfle i grŵp o bobl ifanc brofi gweithgaredd nag oeddent wedi gwneud o’r blaen a dysgu’r sgiliau sylfaenol ar sut i geufadu ac aros yn ddiogel yn y dŵr.

Sesiynau Cyflwyniad i Sgiliau Ceufadu
31/05/10
Eisteddfod yr Urdd, Llanerchaeron

Yn ystod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Llanerchaeron bu criw o ferched o ysgol Uwchradd Aberaeron yn brysur iawn yn creu ffilmiau dyddiol o amgylch y maes.  Mae’r ffilmiau nawr i weld ar www.youtube.com/eisteddfodyrurdd

Diolch i BT am gefnogi’r prosiect yma. 

 

Ffilmiau dyddiol o Eisteddfod 2010
02/05/10

Aeth aelodau Fforwm Ieuenctid Urdd Gobaith Cymru Ceredigion i Frwsel ar 2 Mai ar daith arbennig wedi’i noddi gan yr Aelod Seneddol Ewropeaidd, Jill Evans. Roedd14 disgybl o Ysgolion Penweddig, Penglais, Tregaron, Llanbed a Dyffryn Teifi wedi teithio yno ar yr Eurostar ac wedi treulio pedwar diwrnod yn cael blas o’r ddinas yng nghwmni ei gilydd. Roedd y criw wedi llunio Neges Heddwch ac Ewyllys Da Ieuenctid Cymru i Ieuenctid y Byd ar y cyd, ac wedi perfformio’r Neges yn Senedd Ewrop ar 4 Mai.

Taith Fforwm Ieuenctid i Senedd Ewrop ym Mrwsel