Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:97:\"array_map() [<a href=\'function.array-map\'>function.array-map</a>]: Argument #2 should be an array\";s:5:\"%file\";s:63:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/modules/system/system.module\";s:5:\"%line\";i:1015;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/en/llwybrau/newyddion2/33', '', '54.92.173.9', 1527308787) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:107:\"array_keys() [<a href=\'function.array-keys\'>function.array-keys</a>]: The first argument should be an array\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/en/llwybrau/newyddion2/33', '', '54.92.173.9', 1527308787) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:39:\"Invalid argument supplied for foreach()\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/en/llwybrau/newyddion2/33', '', '54.92.173.9', 1527308787) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128
Newyddion | Urdd Gobaith Cymru

Newyddion

29/11/12

 Bu i Aelwyd Penllyn drefnu gig arbennig fis Medi i ddenu aelodau iau’r ysgol i gymryd diddordeb mewn cerddoriaeth gyfoes Cymraeg. Yn ychwanegol, gwahoddwyd 70 o ddisgyblion Ysgol Gyfun Gwyr i ymuno â nhw yn Neuadd Buddug, a cafwyd noson anhygoel yn nghwmni Y Niwl a Candelas. 

Gwnaeth y bandiau gryn argraff ar y bobl ifainc, ac roedd pawb yn rasio i fynnu eu copïau o’r cylchgrawn Selar ar ddiwedd y gig.
 

 

 

Gig Mawreddog Aelwyd Penllyn
02/07/12
Caernarfon

Yn ystod gwyliau'r haf, bu aelodau cofis Mawr a Bach yng Nghanolfan Noddfa yn gweithio gyda'r cerddorion Dan Amor, Ed Holden, Siwan Llynor a Steve Pablo i greu cyfres o ganeuon i'w perfformio yn y Galeri, o flaen cynulleidfa fyw.
Roedd datblygiad y bobl ifainc yn syfrdanol,Yn ystod gwyliau'r haf, bu aelodau Cofis Mawr a Bach yng Nghanolfan Noddfa yn gweithio gyda'r cerddorion Dan Amor, Ed Holden, Siwan Llynor a Steve Pablo i greu cyfres o ganeuon i'w perfformio yn y Galeri, o flaen cynulleidfa fyw.

Marathon Roc Cofis Bach a Mawr 2012
07/05/12
Caernarfon a Bangor

Bu disgyblion Coed Menai a Bryn Llwyd yn gweithio'n ddwys gyda gwneuthurwyr ffilmia, actorion a sgriptwyr proffesiynol i greu ffilm fer o'r dewis hwy.

Buont yn dysgu sut i greu effeithiau arbennig a gwneud symudiadau capoeira.

Roedd gweld y gwaith gorffenedig yn wych, ac yn ganlynaid proffeisynol iawn i'r holl waith caled!

 

Cyflwyniad i'r Celfyddydau Coed Menai a Bryn Llwyd
05/03/12
Gwersyll yr Urdd Glan-Llyn

 Daeth criw o 6ed Ysgol Tryfan i Lan-llyn i dderbyn hyfforddiant i fod yn Arweinyddion Ifainc.

Roeddynt eisoes yn cynnal sesiynnau i hybu'r Gymraeg ymysg disgyblion ieuengaf yr ysgol, ac yn bwriadu ehangu ar hyn.

Arweinwyr Ifainc Tryfan
16/01/12
Bala

Cafwyd criw newydd i ddechrau’r clwb ysgrifennu creadigol ‘Traed Brain’ yn Ysgol y Berwyn eleni. 11 ohonynt i gyd! A braf oedd gweld 6 o hogiau’n camu i’r byd ysgrifennu.

Fe aeddfedodd gwaith y criw yn sydyn iawn, a cawsant gyfle i ddod i Lan-Llyn i fireinio eu dawn ymhellach, creu darluniau i fynd gyda’u gwaith gyda’r artist Catrin Willias a chreu sgriptiau byrion gyda’r cyfarwyddwr Eilir Pierce.
Enillodd pawb OCN Ysgrifennu Creadigol Lefel 3.

Traed Brain 2012
22/11/11
Neuadd Bentre Llanuwchllyn

 Mae criw Aelwyd Penllyn wedi bod wrthi'n brysur yn creu drama i'w pherfformio yng Ngwyl Dramâu Llanuwchllyn.

Dewch i'w gwylio!

Drama Aelwyd Penllyn
27/10/11
Gwersyll yr Urdd, Glan-Llyn

 Ddiwedd Hydref daeth criw o bron i ddeg person ifanc ar hugain at eu gilydd yng Nglan Llyn i ddechrau creu cyflwyniad a neges heddwch ac ewyllys da, ar gyfer Eisteddfod Eryri 2012.

Daliadau'r Olympiaid yw'r thema y tro hwn, a bu pawb wrthi'n brysur yn cyfansoddi'r neges.

Edrychwn ymlaen at gael cwrdd gyda'n gilydd yn fuan, unwaith eto. 

Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2012
28/09/11
Ysgol y Gader, Dolgellau

Mae cynllun PCAI yn gyfle cyffroes i ddisgyblion chweched dosbarth neu flwyddyn unarddeg i helpu newid agweddau disgyblion iau tuag at y Gymraeg yn yr ysgol.

Bydd disgyblion blwyddyn unarddeg y Gader yn creu clwb ar ol ygsol i apelio at ddiddordeb pawb - beth am ddod i'r clwb gemau, y clwb colur neu'r clwb chwaraeon?

 

26/09/11
Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes

 Mae cynllun PCAI yn gyfle cyffroes i ddisgyblion chweched dosbarth neu flwyddyn unarddeg i helpu newid agweddau disgyblion iau tuag at y Gymraeg yn yr ysgol.

Gwyliwch ei hunain C2 - mae chweched Dyffryn Nantlle am ddechrau Radio Ysgol wythnosol a fydd yn cael ei ddarlledu ledled yr ysgol! Byddant yn cynnal cystadleuaeth i enwi'r raglen cyn y Nadolig.

 

26/09/11
Ysgol Tryfan, Bangor

Mae cynllun PCAI yn gyfle cyffroes i ddisgyblion chweched dosbarth neu flwyddyn unarddeg i helpu newid agweddau disgyblion iau tuag at y Gymraeg yn yr ysgol.

Bydd Chweched Tryfan yn cynnal clybiau gemau bwrdd a cherddoriaeth yn wythnosol yn yr ysgol, ar gyfer disgyblion blwyddyn saith. Byddant hefyd yn gwobrwyo disgyblion am siarad Cymraeg, trwy ddull tocynnau iaith.

 

12/09/11
Gwersyll yr Urdd Glan-Llyn

Blwyddyn 10 neu hŷn? Byw ym Mhenllyn?

Licio'r syniad o gyfeirianu mewn canŵ yn y tywyllwch,
neu wylio Cmon Midffild efo pitsa?

Awydd herio Aelwyd yr Ynys ac CF1 yn `Sdeddfod yr Urdd?

Ydech chi'n licio chwaraeon? Be am swap shop dillad? Noson hela ysbrydion unrhyw un?

Dewch i ddweud be arall `dech chi’n licio ei wneud
Glan-Llyn, Nos Fercher,
19eg o Ionawr, 7:30yh

Bydd gweithgaredd wedi ei threfnu ar ein cyfer.

Ymunwch ‘fo grŵp Facebook Aelwyd Penllyn.

Aelwyd Penllyn
01/08/11
Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam

Llongyfarchiadau i Aelwyd Penllyn am dderbyn yr ail wobr yng nghystadleuaeth y parti cerdd dant yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam.

Dyma'r tro cyntaf i'r Aelwyd gystadlu ac rydym yn falch iawn o'u llwyddiant.

Aelwyd Penllyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol
25/07/11
Pentre Ifan

Ers mis Medi 2010, ailddechreuwyd Aelwyd Penllyn yn ardal y Bala, gan atynnu pobl ifainc o 14 i 25 oed. Cynigir amrywiaeth eang o bob mathau o weithgareddau, o’r celfyddydol i’r chwaraeon i dripiau o bob math, a hynny’n wythnosol.

Ymweliad a Phentre Ifan
19/07/11
Clwb Ieuenctid Bermo

Cwrs dawns a pherfformio pedwar niwrnod o hyd a drefnir gan yr Urdd a Chwmni Celfyddydol Cytser yn ystod ail wythnos gwyliau’r haf 2011, yn y Bermo.

Bydd y disgyblion yn cael dwy awr o weithdai perfformio yn y bore a dwy awr o weithdai dawns yn y prynhawn. Bydd y gweithdai dawns yn baratoad ar gyfer perfformiad awyr agored ‘flash mob’ yng Nghastell Harlech.

Bydd y bobl ifainc yn ennill sgiliau perfformio a dawns, sut i gydweithio i greu perfformiad terfynol ac yn ennill tystysgrif OCN Cyflwyniad i’r Celfyddydau Perfformio ac Amlgyfrwng.

Flashmob yn y Castell
19/04/11
Gwersyll yr Urdd Glan-Llyn

Awydd ymuno â chriw hwyliog o Lydäwyr ar Gwrs Antur yng Ngwersyll yr Urdd, Glan-llyn?

Ydych chi rhwng 14-18 oed? 

Cyfle unigryw i wneud ffrindiau newydd a phrofi gweithgareddau cyffrous: 
Mynydda, canŵio, adeiladu rafft, taith ar gwch y Brenin Arthur, cwrs rhaffau uchel, ‘gwyllt-grefft’ (bushcraft), bowlio 10, dawnsio gwerin Cymreig a Llydaweg, blasu bwyd Llydaweg, chwaraeon, cymdeithasu a choginio danteithion o amgylch y tân.

17/03/11
Ysgol Uwchradd Tywyn
Gweithdai Roc Tywyn
20/01/11
Clwb Ieuenctid Bermo
Gweithdai Roc Bermo