Gwybodaeth Aelodaeth


** Y pris aelodaeth yw £6 cyn 6 Tachwedd, £7 wedi'r dyddiad hwn, neu aelodaeth teulu o £16.50  **

Athrawon, Adrannau, Aelwydydd

 
Mae angen i arweinwyr adrannau/aelwydydd/ysgolion gofrestru aelodau drwy system ar y we.
 
Dylech dderbyn pecyn aelodaeth gyda'r holl fanylion o fewn pythefnos cyntaf mis Medi. Os nad ydych wedi’i dderbyn erbyn diwedd mis Medi mae croeso i chi gysylltu â ni.

At sylw Athrawon- Dyma dempled o destun y gallwch ddefnyddio os ydych chi'n dymuno, i hyrwyddo aelodaeth yr Urdd yn yr ysgol. Mae croeso i chi gopïo’r testun isod a’i fewnosod mewn postiadau neu lythyrau i rieni yn annog aelodaeth. Templed Hyrwyddo Aelodaeth (Dogfen Microsoft Word).

 

PWYSIG! - Darllenwch y cyfarwyddiadau yma cyn mynd ati i gofrestru aelodau arlein. Mae'r ddogfen yn esbonio'r camau, ac mi fydd o gymorth i gyfeirio ato wrth fynd trwy'r broses.

CLICIWCH YMA I YMAELODI

 

Rhieni, Gwarchodwyr ac Unigolion

 
I ymaelodi dylech yn gyntaf holi eich ysgol ac ymaelodi fel rhan o gangen yr ysgol, neu os nad yw'r ysgol yn ymaelodi fel cangen, gallwch holi a oes cangen o'r Urdd yn cwrdd yn lleol fel Adran Bentref / Aelwyd.
 
Os ydych chi'n ymaelodi teulu, dylech wneud hyn drwy’r system ar y we (drwy'r ddolen isod) yn hytrach na thrwy’r ysgol.
 
Mae modd i rhieni/gwarchodwr ymaelodi ei plentyn/plant arlein. Y pris aelodaeth yw £6 cyn 6 Tachwedd neu £7 wedi’r dyddiad hwn neu aelodaeth teulu o £16.50
 
CLICIWCH YMA I YMAELODI
 
 

Cwestiynau Cyffredin

A oes rhaid bod yn aelod o'r Urdd i gymryd rhan mewn gweithgareddau a chystadleuthau yr Urdd?
Oes. Cofiwch fod yn rhaid i bawb fod yn aelod o'r Urdd cyn cymryd rhan mewn gweithgareddau'r Urdd, ac mae'n rhaid i'r Urdd dderbyn yr arian aelodaeth cyn rhoi rhif aelodaeth er mwyn i'r aelod fedru cystadlu ar  unrhyw lefel.
 
Rwy wedi anghofio fy nghyfrinair? (Athrawon, adrannau ac aelwydydd yn unig)
Ebostiwch aelodaethtechnegol@urdd.org i holi am gyfrinair newydd.
 
Pa ddulliau talu sy’n bosib drwy ymaelodi ar y we?
Mae modd talu drwy ddefnyddio cerdyn credid/debyd, neu drwy anfon siec. Os byddwch yn talu gyda cherdyn fe fyddwch yn derbyn y rhifau aelodaeth yn syth. Os ydych chi'n talu drwy anfon siec neu BACS byddwch yn derbyn y rhifau aelodaeth ar e-bost ar ôl i’r Urdd dderbyn eich taliad.
 
A fyddai yn derbyn fy rhif aelodaeth yn syth?
Os byddwch yn talu gyda cherdyn fe fyddwch yn derbyn y rhifau aelodaeth yn syth. Os ydych chi'n talu drwy anfon siec neu BACS byddwch yn derbyn y rhifau aelodaeth ar e-bost ar ôl i’r Urdd dderbyn eich taliad.
 
Mae’r system wedi cau lawr yng nghanol cofrestru aelodau, beth sydd angen i mi wneud?
Ebostiwch aelodaethtechnegol@urdd.org gyda eich ymholiad neu ffonio 01239 652 162
 
Rwy’n cael problem gyda cofrestru aelodau ar y we. Gyda phwy gallaf gysylltu?
Os ydych yn cael problemau gyda’r system yna gallwch gysylltu â’r adran aelodaeth ar 01239 652 162 am gyngor. Os oes angen cymorth yn defnyddio’r system efallai byddwn yn cynnig i aelod o staff ein hadran TG i gysylltu nôl a chi gyda chymorth penodol neu gallwch e-bostio aelodaethtechnegol@urdd.org
 
Hoffwn ymaelodi fy nheulu. Sut allai gwblhau hyn?
Mae modd cofrestru teulu (gydag o leiaf 3 o blant) am bris gostyngol o £16.50. Cliciwch yma i ymaelodi eich teulu.
 
Beth yw dyddiad cau aelodaeth?
Y dyddiad cau am aelodaeth ‘rhad’ yw 6 Tachwedd 2014 am gost o £6.00 y pen. Bydd y gost yn cynyddu i £7.00 ar ôl y dyddiad hwn.
 
A oes dal angen dychwelyd amlenni cymorth rhodd os ydych chi'n ymaelodi dros y we?
Oes. Mae'n hanfodol eich bod yn dychwelyd yr amlenni gan rieni gan fod modd i’r Urdd hawlio Cymorth Rhodd ar gyfraniad aelodaeth sydd yn ein galluogi i barhau i gynnig gweithgareddau a digwyddiadau. Os ydych yn ymaelodi dros y we fel rhiant/gwarchodwr, gallwch lewni y manylion cymorth rhodd ar y r’un pryd.
 
Rwy eisiau ymaelodi fy mhlant yn uniongyrchol yn hytrach na drwy gangen. A oes modd i mi neud hyn?
Rydym yn annog pawb i ymaelodi drwy eich cangen leol mewn ysgol/adran/aelwyd. Os hoffech ymaelodi eich plant ar y we yna gellir neud drwy glicio yma.
 
Rwy wedi ymaelodi ar y we gyda cherdyn. Pryd fyddai yn derbyn fy ngherdyn a bathodyn aelodaeth?
Gall gymryd hyd at 4 wythnos i chi dderbyn eich pecyn aelodaeth yn enwedig yn ystod y cyfnodau prysur. Os ydych yn ymaelodi gyda’r ysgol yna'r ysgol fydd yn derbyn y pecyn ac yn dosbarthu i’r disgyblion.

 

 

Cysylltwch â ni

Adran Aelodaeth,
Swyddfa Penhelyg,
Gwersyll yr Urdd Llangrannog,
Llangrannog,
Llandysul,
Ceredigion,
SA44 6AE

01239 652 162 / aelodaeth@urdd.org