Gwybodaeth Sut i gyrraedd?

Aberhonddu 

Swyddfa'r Urdd, Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys LD3 7HR
Ffôn: 01874 612413 Ffacs: 01874 612389

Mae'r swyddfa yn Neuadd Brycheiniog, sef adeilad y Cyngor Sir, ar ochr ddwyreiniol Aberhonddu. Trowch i fyny Ffordd Cambrian gyferbyn â gorsaf betrol Morrisons ac mae Neuadd Brycheiniog ar yr ochr chwith.

 

Bangor

Urdd Gobaith Cymru, 13 Llys Castan, Parc Menai, Bangor, LL57 4FH
Ffôn Swyddfa: 01248 672100 Ffacs: 01248672101


Mae Swyddfa'r Urdd ym Mharc Menai, sydd oddi ar y gylchfan ar ochr Gwynedd o Bont Britannia. Ewch i mewn i Barc Menai, syth ymlaen ar y gylchfan cyntaf, cario ymlaen pasio y llyn ar y chwith, pasio ysgol Glanaethwy (adeilad Melyn) ar ochr chwith cyn dod i cylchfan. Ar y cylchfan hyn ewch i’r dde. Mae adeilad Urdd o flaen – rhif 13.


Caerdydd

Swyddfa'r Urdd, Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL

Ffôn: 02920 635678 Ffacs: 02920 635679

Gadewch yr M4 ar Gyffordd 33 (arwydd Gorllewin Caerdydd, Y Barri, Penarth a Maes Awyr Caerdydd a’r A4232) Ewch ar yr A4232 am 9.3 milltir. Gadewch yr A4232 cyn twnel Butetown a dilynwch arwyddion am Techniquest. Ewch ar hyd Stryd Stuart a throwch i’r dde ar y goleuadau traffic i mewn i Blas Bute; mae’r ffordd yn mynd i’r chwith. Trowch i’r dde (heibio Crefft yn y Bae), dilynwch y ffordd yma tua’r chwith yn ôl ar Blas Bute. Mae’r Gwersyll ar y dde gyferbyn â’r Senedd.
Gwasanaethau Bws
Mae bysiau rhif 6, 8, a 35 yn gwasanaethu Bae Caerdydd – mae’r gwasanethau i gyd yn mynd o Orsaf Ganolog Caerdydd.
Trên
Mae’r trenau i orsaf Bae Caerdydd yn teithio o orsaf Heol y Frenhines bob 15 munud – Platfform 3         


Caerfyrddin

Swyddfa'r Urdd, Coleg y Drindod, Caerfyrddin SA31 3EP

Ffôn: 01267 676678 Ffacs: 01267 676699

O'r dwyrain: Ewch ar yr M4 i'r gorllewin hyd nes Cyffordd 49 - Gwasanaethau Pont Abraham (diwedd y draffordd). Cymerwch yr allanfa gyntaf ar y cylchfan am yr A48 - Caerfyrddin (ffordd ddeuol). Dilynwch yr heol yma i Gaerfyrddin. Ar gylchfan Pensarn ar ddiwedd yr A48, cymerwch yr 2il allanfa sy'n eich tywys dros bont Lesneven. Pan gyrhaeddwch y cylchfan nesaf cymerwch yr allanfa 1af am yr A40- San Clêr/ Hwlffordd. Ewch yn eich blaen am dua 600 llath ac o dan y drosffordd ac yn syth ar ôl pasio oddi tani cymerwch yr heol i'r chwith am Johnstown a fydd yn eich tywys ymlaen i'r drosffordd. Ar gyffordd y drosffordd trowch i'r chwith. Pan gyrhaeddwch y goleuadau trowch i'r chwith yn syth ar ôl pasio Tafarn Cyfeillion (Friends Arms) am Jobswell Road. Ewch i fyny yr heol yma ac o amgylch y tro ar gopa'r bryn ac yna cymerwch yr 2il droad ar y dde i mewn i'r maes parcio. Croeso i'r Drindod.

O'r gogledd-ddwyrain: Wedi cyrraedd Caerfyrddin cymrrwch yr 2il allanfa ar gylchfan Abergwili am Gaerfyrddin. Pan gyrhaeddwch y gylchfan nesaf cymrwch yr allanfa 1af am Gaerfyrddin. Dilynwch y ffordd ddeuol yma wrth ymyl yr afon Tywi. Wrth y gylchfan nesaf cymrwch yr 2il allanfa am Abertawe (yr M4). Pan gyrhaeddwch y gylchfan nesaf cymrwch y 3ydd allanfa am A40- San Clêr/ Hwllffordd ac ewch dros bont Lesneven sy'n croesi'r afon Tywi. Ar y gylchfan nesaf cymrwch yr allanfa 1af, eto am yr A40- San Clêr/ Hwlffordd. Ewch yn eich blaen am tua 600 llath ac o dan y drosffordd ac yn syth ar ôl pasio oddi tani cymrwch yr heol i'r chwith am Johnstown a fydd yn eich tywys ymlaen i'r drosffordd. Ar gyffordd y drosffordd trowch i'r chwith. Pan gyrhaeddwch y goleuadau trowch i'r chwith yn syth ar ôl pasio Tafarn Cyfeillion (Friends Arms) am Jobswell Road. Ewch i fyny’r heol yma ac o amgylch y tro ar gopa'r bryn ac yna cymrwch yr 2il droad ar y dde i mewn i'r maes parcio. Croeso i'r Drindod.

O'r gogledd-orllewin: Dilynwch y ffordd ddeuol wrth ymyl yr afon Tywi. Wrth y gylchfan cymrwch yr 2il allanfa am Abertawe (yr M4). Ar y gylchfan nesaf ewch ar y 3ydd allanfa am A40 - San Clêr/ Hwllffordd ac ewch dros bont Lesneven sy'n croesi'r afon Tywi. Ar y gylchfan nesaf cymrwch yr allanfa 1af, eto am yr A40- San Clêr/ Hwlffordd. Ewch yn eich blaen am dua 600 llath ac o dan y drosffordd ac yn syth ar ôl pasio oddi tani cymrwch yr heol i'r chwith am Johnstown a fydd yn eich tywys ymlaen i'r drosffordd. Ar gyffordd y drosffordd trowch i'r chwith. Pan gyrhaeddwch y goleuadau trowch i'r chwith yn syth ar ôl pasio Tafarn Cyfeillion (Friends Arms) am Jobswell Road. Ewch i fyny’r heol yma ac o amgylch y tro ar gopa'r bryn ac yna cymrwch yr 2il droad ar y dde i mewn i'r maes parcio. Croeso i'r Drindod.

O'r gorllewin: Tua 1000 llath ar ôl pasio maes Sioe y Tair Sir cymrwch yr heol i'ch chwith am Johnstown (diwedd y ffordd ddeuol). Ewch yn eich blaen ar yr heol yma hyd nes y cyrhaeddwch oleuadau wrth ymyl Tafarn Cyfeillion (Friends Arms). Trowch i'r chwith yn syth ar ôl pasio y dafarn am Jobswell Road. Ewch i fyny’r heol yma ac o amgylch y tro ar gopa'r bryn ac yna cymrwch yr 2il droad ar y dde i mewn i'r maes parcio. Croeso i'r Drindod.


Dinbych

Swyddfa'r Urdd, Adeiad Deiamwnt, 4 High Gate, Dinbych LL16 3LE

Ffôn: 01745 818602 Ffacs: 01745 818601

O'r goleuadau yng ngwalod y dref dilynwch arwyddion Canol y Dref ac i fyny Stryd y Dyffryn.  Dewch ar hyd y Stryd fawr a cymrewch y fforch i'r chwith i fyny.  Mae'r swyddfa tua 50m ar yr ochr dde o'r ffordd, trwy'r drws glas ac i fyny'r grisiau. 

 

Glan-llyn

Gwersyll yr Urdd Glan-llyn, Llauwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7ST
Ffôn: 01678 541000 Ffacs: 01678 541001

O gyfeiriad y Bala - dilynwch yr A494 (i Ddolgellau) gyda’r llyn ar eich chwith. Ar ôl tair milltir a hanner mae’r ffordd yn troi i’r dde yn naturiol ac yna i’r chwith, gan godi ychydig. O’ch blaen, fe welwch ardal goediog ar ddwy ochr y ffordd. Mae Gwersyll Glan-llyn ar eich chwith, yn y coed. Ceir arwyddion brown.
O gyfeiriad Dolgellau – dilynwch yr A494 (i’r Bala). Ar ôl 10 milltir byddwch yn pasio pentref Llanuwchllyn gyda garej ar eich chwith. Mae’r ffordd yn croesi pont ac yn troelli am filltir. Pasiwch rhes o dai ar y chwith a chiosg teleffon ar y dde. Mae mynediad Glan-llyn ar ben y llethr ar yr ochr dde yng nghanol y coed. Ceir arwyddion brown.

Gorllewin Morgannwg


Ysgol Gymraeg Bryn Tawe, Heol Gwirosydd, Penlan, Abertawe SA5 7BU
Ffôn: 01792 560624 Ffacs: 02920 635679

I gyrraedd swyddfa Gorllewin Morgannwg o'r M4, ewch oddi ar ar gyffordd 46. O'r gorllewin cymrwch y 4ydd troad am Langyfelach.O'r dwyrain - cymrwch yr ail droad am Langyfelach. Dilynwch yr heol nes cyrraedd goleuadau traffig ar sgwar Treboeth. Parhewch i fynd yn eich blaen ar ôl y gloeuadau nes cyrraedd cylchfan fach. Cymrwch yr ail droad i fyny Heol Gwyrosydd. Bydd cylchfan fach arall - ewch yn eich blaen. Bydd arwydd Ysgol Gyfun Bryntawe ar y dde. Trowch yno, heibio i Ganolfan Hamdden Penlan ac gallwch weld yr ysgol lle mae Swyddfa'r Urdd wrth fynd o amgylch y system unffordd.

 

Llangrannog

Gwersyll yr Urdd, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion SA44 6AE
Ffôn: 01239 654473 Ffacs: 01239 654912

Lleolir Gwersyll yr Urdd Llangrannog oddi ar yr A487 (y brif ffordd o Aberystwyth i Aberteifi). Yn Pentregat, trowch i’r dde os yn dod o'r gogledd, i'r chwith os yn teithio o'r de (B4321 a dilynwch arwyddion i’r Llethr Sgïo). Mae'r heol yn eich arwain trwy bentref Pontgarreg. Ar ôl Pontgarreg trowch i’r dde yn y groesffordd. Gyrrwch heibio’r hen adeiladau fferm yna byddwch yn cyrraedd prif adeiladau Gwersyll yr Urdd Llangrannog. Ar ôl parcio yn y prif faes parcio, cerddwch heibio’r atalfeydd. Edrychwch i’ch dde a gwelir y derbynfa trwy’r cyntedd gwyrdd efo ‘CROESO’ uwchben y drws. Os yn ymweld â Swyddog Datblygu Ceredigion holwch yn y dderbynfa am Anwen Eleri neu Swyddfa Ceredigion ac mi ddaw rhywun i'ch croesawu!

Penfro

Swyddfa'r Urdd, Canolfan Adnoddau Cymunedol, Yr Hen Ysgol, Hermon, Y Glog, Sir Benfro SA36 ODT
Ffôn: 01239 832093 Ffacs: 01239 832093

O'r Gogledd: dilyn yr A487 i Aberteifi ac yna yr A478 i gyfeirad Dinbych-y-Pysgod. Gyrru trwy bentref Crymych ac i fyny'r rhiw hyd nes y gwelir Ysgol y Preseli ar y chwith. Ar ôl yr ysgol, dylid troi i'r chwith i gyfeirad Hermon, i lawr gyda ochr Ysgol y Preseli ac Ysgol Gynradd y Frenni.

O'r De: O Gaerfyrddin dilyn yr A40 i gyfeiriad Abergwaun. Wedi osgoi St.Cler a Hendygwyn-ar-daf dylid cymryd y trydydd allanfa ar gylchfan Penblewin i gyfeiriad Aberteifi. Yn Crymych dylid mynd i fyny'r rhiw fechan a chymryd y troiad cyntaf i'r dde i gyferiad Hermon, i lawr gyda ochr Ysgol y Preseli a Ysgol Gynradd y Frenni.

O Grymych: Teithio ar hyd yr heol am ddwy filltir nes dod i bentref Hermon. Ar ben yr heol troi i'r chwith, o fewn 200 llath gellir gweld adeilad yr hen ysgol ar yr ochr chwith.


Pentre Ifan

Canolfan Pentre Ifan, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro SA41 3XE
Ffôn: 01239 652140 Ffacs: 01239 652141

O Abergwaun:
Abergwaun, cymerwch yr A487 hyd at bentref Felindre Farchog
Trowch i’r dde i fyny’r allt, ac yna dilynwch yr heol am ¾ milltir hyd nes cyrraedd croesffordd.
Mae Pentre Ifan yn syth o’ch blaen.

O Aberteifi:
O Aberteifi dilynwch arwyddion Abergwaun
Ewch drwy Eglwyswrw a phentref Felindre Farchog
Wrth adael Felindre Farchog (ar ôl mynd heibio’r Salutation Inn), trowch i’r chwith ac i fyny’r allt
Dilynwch yr heol am ¾ milltir hyd nes cyrraedd croesffordd. Mae Pentre Ifan yn syth o’ch blaen.

O Gastell Newydd Emlyn:
O Gastell Newydd Emlyn dilynwch yr A484 i bentref Cenarth. Trowch i’r chwith yn Nghenarth ger tafarn yr Hudd Gwyn ac ar hyd y B4332
Ewch trwy bentrefi Eglwyswrw a Felindre Farchog
Wrth adael Felindre Farchog (ar ôl mynd heibio’r Salutation Inn), trowch i’r chwith ac i fyny’r allt
Dilynwch yr heol am ¾ milltir hyd nes cyrraedd croesffordd. Mae Pentre Ifan yn syth o’ch blaen.


Y Drenewydd


Swyddfa'r Urdd, Yr Hen Goleg, Heol yr Orsaf, Y Drenewydd, Powys SY16 1BE

Ffôn: 01686 614038 Ffacs: 01686 614079

Yn y Drenewydd mae'r swyddfa yn Yr Hen Goleg yn agos at yr orsaf drenau. I'w chyrraedd, dilynwch yr arwyddion i'r orsaf. Mae'r Hen Goleg y tu ôl i archfarchnad Somerfield gyferbyn â'r orsaf.

Yr Wyddgrug

Swyddfa'r Urdd, Uned 3 - Parc busnes Yr Wyddgrug, Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 1XP
Ffon:
01352 744047