Gwybodaeth Diogelu Plant

Mae cyfrifoldeb arnom ni i gyd i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael eu diogelu rhag niwed.
Mae gan yr Urdd Bolisi Diogelu Plant sydd yn gosod yn glir y gweithdrefnau diogelu plant.

Mae Urdd Gobaith Cymru yn ymrwymo i amddiffyn plant rhag niwed. Mae staff a gwirfoddolwyr yn y sefydliad hwn yn derbyn ac yn cydnabod eu cyfrifoldebau i ddatblygu ymwybyddiaeth o’r materion sy’n gallu peri niwed i blant. Mae’n rhaid i ni gyd ofalu nad yw ein hymddygiad yn achosi pryder, nac mewn perygl o gael ei gamddehongli.
Cliciwch yma i weld y Canllawiau Diogelu Plant
Am gopi llawn o’r polisi neu am wybodaeth bellach – catrinj@urdd.org


Mae’r Urdd, wrth weithio gyda chyrff megis yr NSPCC yng Nghymru, Y Biwro Cofnodion Troseddol (CRB), Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru, yn sefydlu gweithdrefnau i gydymffurfio gyda deddfwriaeth diogelu plant ac arfer da wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc.

Gwiriadau CRB

Mae'n bolisi gan yr Urdd fod pob aelod o staff llawn a rhan amser yn derbyn gwiriad CRB.
Mae’r gwirfoddolwyr hynny sydd yn gweithio yn gymunedol ac mewn cyswllt rheolaidd gyda phlant a phobl ifanc yn derbyn gwiriad CRB.

Hyfforddiant a Chyfarwyddiad Diogelu Plant

Mae staff llawn a rhan amser yr Urdd a gwirfoddolwyr yn derbyn hyfforddiant a chyfarwyddiad clir ar faterion diogelu plant.  Mae hyn yn cynnwys:

Yn ychwanegol rhoddir canllawiau clir ar ymddygiad staff a gwirfoddolwyr wrth weithio gyda Phlant a Phobl Ifanc.

Am wybodaeth bellach ar ein polisi diogelu plant a phobl ifanc cysylltwch gyda: Catrin James, Swyddog Hyfforddi Cenedlaethol, Swyddfa'r Urdd, Coleg y Drindod, Caerfyrddin SA31 3EP
Ffôn: 01267 676734
Ebost: Catrinj@urdd.org