Dyngarol Ymgyrchoedd

Mae’r Urdd wedi trefnu ymgyrchoedd gyda nifer o elusennau gwahanol gan gynnwys Cymrorth Cristnogol, NSPCC, Childline ac yn fwy diweddar Shelter Cymru.

Agor Drysau 2004-2006
Ymgyrch ar y cyd rhwng yr Urdd a Shelter Cymru oedd ‘Agor Drysau’. Nod y cynllun oedd codi ymwybyddiaeth a thynnu sylw at broblemau digartrefedd ymhlith pobl ifanc. Trefnwyd amryw o wethdai led led Cymru. Cafwyd penwythnos arbennig yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd gyda chriw o bobl ifanc lle cyfansoddwyd cyfres o benillion ‘Dwy Ochr y Stryd’ o dan arweiniad Grahame Davies. Yn ystod Eisteddfod yr Urdd 2005 holwyd enwogion Cymru i arwyddo drws arbennig ac mae’r drws erbyn hyn wedi ei gyflwyno i Ysgol yr Eifl, Trefor am ennill cystadleuaeth ysgrifennu Carol Nadolig yr Urdd a Shelter Cymru.

Croeso Calcutta 2001-2004
Ymgyrch ar y cyd rhwng Urdd Gobaith Cymru a Chymorth Cristnogol oedd ‘Croeso Calcutta’. Nod yr ymgyrch oedd addysgu ieuenctid Cymru a chodi ymwybyddiaeth o fywyd ieuenctid Calcutta yn yr India. Llwyddwyd i drefnu taith i’r Urddaholics gael ymweld â Chalcutta a daeth criw o ddawnswyr Calcutta draw i Gymru a chael cyfle i aros yng Ngwersylloedd yr Urdd yn Llangrannog ac yn Glan-llyn. Mae pobl ifanc wedi cael profiadau arbennig, wedi dygu sgiliau dinasyddiaeth da, ehangu gorwelion a hynny drwy gael llawer iawn o hwyl hefyd!

Childline ac NSPCC 2000-2001
Llinellau cymorth Childline ac NSPCC oedd canolbwynt yr ymgyrch hon
Aeth nifer o ysgolion, adrannau ac aelwydydd ati i drefnu gweithgareddau i godi arian. Trefnwyd cyrsiau arbennig i Urddaholics er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r ddwy elusen i’r Urddaholics.  Aeth staff yr Urdd ati i drefnu taith gerdded noddedig o Gwm Cywarch Dinas Mawddwy dros yr Aran Fawddwy a’r Aran Benllyn i Lanuwchllyn!