Gwybodaeth Polisiau

Côd ymddygiad wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc

Cliciwch yma i weld y côd ymddygiad
Os oes angen cefnogaeth, cyngor neu arweiniad pellach, cysylltwch â catrinj@urdd.org

Polisi Diogelu Plant a Phobl ifanc

Mae Urdd Gobaith Cymru yn ymrwymo i amddiffyn plant rhag niwed. Mae staff a gwirfoddolwyr yn y sefydliad hwn yn derbyn ac yn cydnabod eu cyfrifoldebau i ddatblygu ymwybyddiaeth o’r materion sy’n gallu peri niwed i blant Mae’n rhaid i ni gyd ofalu nad yw ein hymddygiad yn achosi pryder, nac mewn perygl o gael ei gamddehongli.
Cliciwch yma i weld y Canllawiau Diogelu Plant
Am gopi llawn o’r polisi neu am wybodaeth bellach – catrinj@urdd.org

Polisi gwirio staff a gwirfoddolwyr

Gwirio Staff
Mae Urdd Gobaith Cymru yn ceisio sicrhau fod 100% o staff llawn, rhan amser a staff da hyfforddiant yn cael eu gwirio drwy drefn y Swyddfa Cofnodion Troseddol. Wrth i staff ymuno â’r Urdd, byddant yn dilyn cynllun anwytho. Yn ystod y cyfnod anwytho byddant yn:

Gwirfoddolwyr
Mae gan yr Urdd yn agos at 10,000 o wirfoddolwyr sydd yn cyfrannu tuag at weithgareddau'r Urdd yn flynyddol. Gyda chryn nifer o wirfoddolwyr i’w gwirio mae angen blaenoriaethu pa rai i’w gwirio yn unol â’u cyswllt â phlant. Mae rhai gwirfoddolwyr yn aelodau o bwyllgorau neu yn stiwardio tra fod rhai eraill yn arwain aelwyd / cynorthwyo ar deithiau ac â chyswllt gyda phlant. Os ydych am gael eich gwirio cysylltwch â’ch Swyddog Datblygu lleol.
Am wybodaeth bellach ar y polisi gwirio (CRB) cysylltwch â Catrin James ar 01267 676734 neu catrinj@urdd.org

Polisi Cyswllt Corfforol a Grym Rhesymol

Mae gan yr Urdd bolisi cyswllt a grym rhesymol sydd yn berthnasol i holl staff a gwirfoddolwyr y mudiad. Am gopi llawn o’r polisi cysylltwch â Catrin James ar catrinj@urdd.org neu 01267 676734

Cofnodi Digwyddiadau
Yn union ar ôl unrhyw ddigwyddiad allan o’r cyffredin, dylid hysbysu’r swyddog datblygu lleol a darparu adroddiad ysgrifenedig cyn gynted â phosibl wedyn.
Am gopi llawn o’r polisi cysylltwch â Catrin James ar catrinj@urdd.org neu 01267 676734

 

Dogfennau Cyfansoddiad yr Urdd

Memorandwm

Erthyglau